GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne

Slide 1
geodetická kancelária
GeoKlin s.r.o.

Ponúkame komplexné práce z oblasti geodézie, kartografie a poradenstvo pri vysporiadaní vlastnických práv k nehnuteľnostiam.

NAŠE SLUŽBY

Grafická identifikácia parciel

Porovnanie zákresu parcely v pôvodnej mape so zákresom parcely v aktuálnej mape.

Polohopisné a výškopisné zamerania

plynovodu, kanalizácie, elektrického vedenia ...

Poradenstvo a konzultačné služby

Poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľností, vyhotovenie podkladov k oprave chyby.

Adresný bod

Adresný bod je údaj o polohe hlavného vchodu každej budovy, ktorá má určené súpisné číslo alebo o polohe vstupu do budovy, ak má tento vstup pridelené orientačné číslo.

Vytyčovacie práce

- vytýčenie hraníc pozemkov
- polohové a výškové osadenie stavieb

Geometrické plány

Technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, graficky znázorňujúci najmä pozemky a stavby, ktoré vznikajú rozdelením, zlúčením, výstavbou a pod., vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových údajov.

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Image
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na zameranie stavby ku kolaudácii
 • na zameranie stavby kolaudovanej do 01.10.1976
 • na zameranie stavby na cudzích pozemkoch
 • na výmaz stavby
 • na odňatie parcely z poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán na zmenu druhu pozemku
 • na rozdelenie pozemkov
 • na zlúčenie pozemkov
 • na úpravu hraníc pozemkov
 • na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu a prejazdu cez pozemok, práva uloženia inžinierských sieti (vodovodu, plynovodu, kanalizácie, elektrického vedenia ...)
 • na obnovenie právneho stavu pozemkov registra "E"

KONTAKT

Adresa

GeoKlin s.r.o.
Ing. Jaroslav Klínovský - konateľ
Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne

E-mail

geoklin@centrum.sk

Mobil

0908 577 965